• Kitchen

    เนื้อสัตว์เน่าเสียเร็ว ทำยังไงดี

    เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มนุษย์เราใช้บริโภคเพื่อการดำรงชีวิต เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันก็จะมี เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา หรือเนื้อวัว เป็นต้น อาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น ปัญหาที่พบเลยก็คือระยะเวลาการจัดเก็บมีระยะสั้นกว่าอาหารประเภทอื่น เมื่อเนื้อมีการเสื่อมสภาพ สังเกตได้ง่ายๆจากสีของเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีม่วง นอกจากนั้นมีกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป